IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Misja i zadania

MISJA


Wzmacnianie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP poprzez skuteczne i terminowe pozyskiwanie sprzętu wojskowego, zapewniającego osiągnięcie wymaganych zdolności operacyjnych, w oparciu o obowiązujące procedury oraz efektywne wykorzystanie zasobów osobowych, finansowych, informacyjnych i rzeczowych.

 

WIZJA


Podnoszenie zdolności do realizacji powierzonych zadań oraz własnych kwalifikacji, w szczególności w obszarze modernizacji technicznej, celem terminowego zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

WARTOŚCI


•    Etyka.
•    Zaangażowanie.
•    Rozwijanie kompetencji.
•    Współpraca.

 

ZADANIA


Inspektorat Uzbrojenia realizuje zadania służące zapewnieniu warunków sprzyjających osiągnięciu wymaganych zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, które w szczególności obejmują realizację faz analityczno-koncepcyjnych i realizacyjnych procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego.

 

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:
•    realizacja faz analityczno-koncepcyjnych w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego, obejmujących analizę rynku i określanie możliwości wykonania zadań, w tym w szczególności opracowaniu: Studium Wykonalności oraz Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych,
•    realizacja procedur związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego,
•    inicjowanie prac rozwojowych w obszarze sprzętu wojskowego,
•    zawieranie i nadzór nad realizacją oraz rozliczanie zawartych umów związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego,
•    wykonywanie analiz dotyczących rozwoju techniki i rynku w obszarach tematycznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na główne kierunki modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
•    współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w ramach realizacji procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych z wykorzystaniem badań naukowych,
•    współpraca z NATO w obszarze zadań wynikających z zakresu działania,
•    wykonywanie zadań wynikających ze współpracy z Agencją Wsparcia i Zakupów NATO (NATO Support and Procurement Agency – NSPA),
•    realizacja zobowiązań wynikających z międzynarodowych umów i porozumień w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego,
•    pozyskiwanie sprzętu wojskowego w ramach wykorzystywanych funduszy pomocy bezzwrotnej i pożyczek zagranicznych, w tym realizowanych w systemie FMF (Foreign Military Financing).

 

Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Uzbrojenia określa załącznik do decyzji Nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Uzbrojenia.