Inspektorat Uzbrojenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO
INFORMACJA OGÓLNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Zamawiający informuje, że otrzymane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zadań Inspektoratu Uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Administratorem danych osobowych jest Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail idomagala@mon.gov.pl. lub na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7,00-909 Warszawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane, na zlecenie Administratora danych, innym podmiotom/organom uprawionym na podstawie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: obowiązujących ustaw, umów bilateralnych o wzajemnej ochronie informacji niejawnych oraz organów uprawnionych do otrzymania danych z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zadań wynikających ze szczególnego zakresu działania Inspektoratu Uzbrojenia.

Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługiwać będzie prawo do:
- dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby;
- sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby;
-    ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w RODO;
-    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

MONITORING
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych, tj. wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) jest Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa (zwany dalej: IU).
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail idomagala@mon.gov.pl lub na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IU, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
 4. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
  • usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.
 10. Informuję, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Przetwarzanie przez IU danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest dla IU niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.
 12. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.