Inspektorat Uzbrojenia

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnienie informacji publicznej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W myśl powyższej ustawy, udostępnianiu w trybie wnioskowym, nie podlegają informacje, które są ogólnie dostępne, tj. zostały już opublikowane na stronie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia.

Korzystanie z informacji zamieszczonych na stronie www.iu.wp.mil.pl jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania oddzielnej zgody na ich pobieranie i rozpowszechnianie.

Wnioski w sprawie udostępnienia informacji publicznej należy kierować na poniższy adres:

Szef Inspektoratu Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa

lub na adres e-mail: iu.bip@ron.mil.pl

Ponadto informujemy, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Z uwagi na obowiązujące przepisy związane z ochroną informacji niejawnych Inspektorat Uzbrojenia nie zamieszcza na stronie internetowej „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez Inspektorat Uzbrojenia w 2020 r.”, który jest dokumentem niejawnym, o klauzuli „zastrzeżone”.

go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP