IU MON
poniedziałek, 23 września 2019 r.

Zadania

ZADANIA


        Inspektorat Uzbrojenia realizuje zadania obejmujące fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym w szczególności zadań realizowanych w ramach programów uzbrojenia ustanawianych w celu pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego niezbędnego dla zapewnienia technicznych warunków do osiągnięcia wymaganych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.
 

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

 • realizacja fazy analityczno-koncepcyjnej w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego, w tym w szczególności opracowanie: Studium Wykonalności, Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT) i analiz rynku;
 • realizacja procedur związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego;
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień na realizację prac rozwojowych, dostaw i usług sprzętu wojskowego, opracowywanie, zawieranie, nadzór nad realizacją oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych wynikających z planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w tym z ustanowionych Programów Uzbrojenia, a także z funduszy i pożyczek;
 • wykonywanie analiz dotyczących rozwoju techniki i rynku w obszarach tematycznych, które potencjalnie mogą mieć wpływ na główne kierunki modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;
 • współpraca z rzecznikiem patentowym Ministra Obrony Narodowej w obszarze wydawania opinii dotyczących związku projektów wynalazczych dotyczących obronności Państwa;
 • realizowanie zadań wynikających ze sprawowania przez Szefa Inspektoratu funkcji dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia;
 • uzgadnianie projektów Programów Operacyjnych i planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w zakresie możliwości ich realizacji;
 • współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jego agencjami wykonawczymi, w szczególności z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach realizacji procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych;
 • wykonywanie zadań wynikających ze współpracy z Agencją Wsparcia NATO (NATO Support   Agency - NSPA);
 • wykonywanie zadań wynikających z międzynarodowych umów i porozumień w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego;
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z dostawami sprzętu wojskowego w ramach wykorzystywanych funduszy pomocy bezzwrotnej i pożyczek zagranicznych, w tym realizowanych w systemie FMS (ForeignMilitary Sales);
 • współpraca z NATO w obszarze zadań wynikających  z zakresu działania Inspektoratu;
 • opracowywanie, w obszarze zadań wynikających z zakresu działania Inspektoratu i opiniowanie przekazanych do uzgodnień projektów aktów prawnych.

 

       Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Uzbrojenia zawiera załącznik do Decyzji nr 84/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2015 r.w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Uzbrojenia.