IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Publikacje


PUBLIKACJE

 

Z uwagi na obowiązujące przepisy związane z ochroną informacji niejawnych Inspektorat Uzbrojenia nie zamieszcza na stronie internetowej „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia przez Inspektorat Uzbrojenia w 2019 r.”, który jest dokumentem niejawnym, o klauzuli „zastrzeżone”.

 

 

Regulamin udzielania w Inspektoracie Uzbrojenia zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 131b oraz zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 Wytyczne do przygotowania danych uzupełniających niezbednych do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.


 

"Kodeks Etyczny Pracowników Inspektoratu Uzbrojenia"

"Instrukcja opracowywania, wydawania, obiegu i realizacji (...) "