IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/91/VI-104/ZO/POOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/91/VI-104/ZO/POOiB/DOS/SS/2018
Dostawa Filtrów przewoźnych wody FPW-2
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42912300-5
FB13-3

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr: 2018/S 101-231969 (30.05.18)

2. Zał. Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (30.05.18)

3. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu i kryteriów  selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia (30.05.18)

4. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków im opłat Lokalnych (30.05.18)

5. Zał. Nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw (30.05.18)

6. Informacja z otwarcia ofert (14.11.18)

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.18)


Termin składania: 2018-07-02 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław MISIAK
Czas wytworzenia: 2018-05-30
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2018-05-30 13:42:00